Đây Pháp Hội tình Lam luôn trong ta

Đây Pháp Hội tình thương yêu bao la, họp đoàn vui cùng nhau ta vang ca. Quyết tiến lên ta sống vui trong Lục Hoà.
Bài viết Hình ảnh